معاون مديركل سياسي استانداري مركزي منصوب شد

طي حكمي از سوي استاندار مركزي ، دكتر محمد ميرزائي ملكيان به عنوان معاون مديركل دفتر امور سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري مركزي منصوب شد.
وي از جوانان بومي استان مركزي و اهل شهرستان ساوه بوده و داراي مدرك دكتراي جامعه شناسي
مي باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :