معرفی طایفه اجیرلو |طوایف ایل شاهسون

معرفی طایفه اجیرلو |طوایف ایل شاهسون

معرفی طایفه اجیرلو

طوایف ایل شاهسون

 

طایفه اجیرلو دارای تیره های سوروتلو ـاسماعیلیـ.ـ امیر خانلوـشئنلوـ.اروسلوـ بدرلو ـ کوسالوـ حلاجلارـیعقوب بیگلو ـ قره ساقلو ـقرمز سقالو بالغ بر ۲۴۰۰۰ نفر جمعیت دارد .
این طایفه همراه با طایفه ی قوجه بیگلو از جنوب عثمانی ترکیه کنونی وارد ایران دشت مغان وارد شده به سال ۱۶۰۰میلادی..به طور کل از طایفه قوجه بیگلو جدا شده یک طایفه مستقل بنام اجیرلو در مغان تشکیل دادند
اینطایفه با روی کار امدن و پادشاه شدن شاه عباس و شاه طهماسب صفوی کمک زیادی کرده ..
در طایفه اجیرلو مردان بزرگی همچون نصرت بیگ و پسرش قوتاز بیگ خیلی دخیل بودند
نصرت بیگ شاهین اجیرلو
نصرت بیگ اجیرلو فرزند علی اکبر حدود ۳۰سال. در دوره پهلوی اول کدخدایی و ریش سفید طایفه اجیرلو.بر عهده داشته
او چهار برادر بنامهای سلیمان سلمان عسگر و عمران داشت که چنگجویان زمان خود بوده اند در سال ۱۳۲۵ تبعدبه سیبری و تکرارا امدن مغان چهار سال بعد ۱۳۲۹فوت کردند

بعد از نصرت بیگ قوتاز بیگ ریش سفید و کدخدای اجیرلو شد۲۵ سال کدخدایی کرد .
و دوباره به میهن اسلامی باز گشت ..متاسفانه ایشان فوت کردند
قبرش در اق مزار پارسااباد به خاک سپرده شده ..
نویسنده ..پیمان ورزند