بازدید استاندار محترم مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، مدیر کل راه وشهر سازی استان ومسئولین از روند اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن در شهر اراک پروژه کوی سردار سلیمانی

بازدید استاندار محترم مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، مدیر کل راه وشهر سازی استان ومسئولین از روند اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن در شهر اراک پروژه کوی سردار سلیمانی

به گزارش پایگاه خبری ساوه خبر : بازدید استاندار محترم مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، مدیر کل راه وشهر سازی استان ومسئولین از روند اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن در شهر اراک پروژه کوی سردار سلیمانی