در مورد بازی آغاج آغاج چه میدانید ؟| ایل شاهسون

در مورد بازی آغاج آغاج چه میدانید ؟| ایل شاهسون

در مورد بازی آغاج آغاج چه میدانید ؟

بازی آغاج آغاج

یکی ا زبازی های محلی ایل شاهسون که محبوبیت بالایی بین بزرگان و حتی جوانان دارد
یکی از بازیهای محلی ایل شاهسون آغاج آغاج است. یکی از اعضای گروه پیشقدم می شوند و به میدان می آید و مبارز می طلبد ویکی دیگر از اعضا برای مبارزه به میدان می آید. در این بازی باید مراقب باشی چوب به بدنت نخورد وگرنه باید از بازی خارج شوی. بعد از یک مبارزه نفس گیر بین دو نفر یکی از آنها شکست می خوره و یکی دیگر از اعضای گروه وارد میدان می شود و چوب بلندی که آغاج نام دارد را در دست می گیرد.بازی آغاج آغاج یا چوب بازی از جمله بازیهایی است که در آن حرکات منظم دست و پای بازیکنان و حرکات چوب یادآور جنگ های تن به تن است. این بازی در مراسم و جشنها در میان مردان ایل رایج بوده است مهارت های لازم سرعت دقت و مهارت در حمله و دفاع است مهارتهای که روزی شرط بقا و از ضرورتهای زندگی محسوب می شده