وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

👶وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری ساوه خبر نمایندگان مجلس تصویب کردند:
🔹به ازای فرزند اول ۴۰۰ میلیون ریال
🔹به ازای فرزند دوم ۸۰۰ میلیون ریال
🔹به ازای فرزند سوم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
🔹به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
🔹به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۲ میلیارد ریال