بازدید اعضای تامین شهرستان ساوه و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ساوه از شعبات اخذ رای

بازدید اعضای تامین شهرستان ساوه و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ساوه از شعبات اخذ رای

بازدید اعضای تامین شهرستان ساوه و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ساوه از شعبات اخذ رای