ولی‌اله بیاتی بعنوان نماینده مردم شریف تفرش آشتیان فراهان استان مرکزی راهی مجلس شد

ولی‌اله بیاتی بعنوان نماینده مردم شریف تفرش آشتیان فراهان استان مرکزی راهی مجلس شد

ولی‌اله بیاتی بعنوان نماینده مردم شریف تفرش آشتیان فراهان استان مرکزی راهی مجلس شد