استخدام در ساوه |اخبار استخدامی ساوه

استخدام در ساوه |اخبار استخدامی ساوه

اخبار استخدامی ساوه

استخدام در شرکت دارو سازی

شرکت در زمینه مواد اولیه دارو

عنوان: کارشناس مکانیک
سن : زیر۴۰
تحصیلات : کارشناسی سیالات
جنس : آقا
ساعت کاری : ۷تا۴
۰۸۶۴۲۲۳۱۹۰۸
۰۹۳۶۷۷۶۱۶۹۰