راهکار بازنشستگان آموزش و پرورش ساوه برای بازنشستگان استان

موضوع: تجمیع کسورات در یک فیش حقوقی

با توجه به اینکه کسورات فیش های حقوقی بازنشستگان در یک فیش نمی باشد و همین باعث سردرگمی بازهای نشسته علم ودانش گردیده است پیشنهاد بازنشستگان ساوه اینستکه نرم افزار مربوطه توسط متولیان این امر تهیه شود تا عزیزان بتوانند بدون دغدغه پرداختی های خود را بررسی نمایند .

این خبر را به اشتراک بگذارید :