گویش ساوه ای | لهجه ساوه ای | ۱۰۰کلمه ساوه ای

گویش ساوه ای | لهجه ساوه ای | ۱۰۰کلمه ساوه ای

گویش ساوه ای

لهجه ساوه ای

۱۰۰کلمه ساوه ای

۱۰۰ کلمه اصیل ساوه ای با لهجه محلی ساوه که در صفحه اینستاگرامی ساوه خبر توسط مردم جمع آوری شده است شاید برخی لغات یا کلمه ها کمی متفاوت یا غلط املایی داشته باشد 

هرکه ملت بش ملش بل. هرکه ملت نش ملش نل

اورسیاتو درار در

دندون قیریش موری

خوش خوشیکت بیامده

بپا دامبولتا بولا نیاره

هاشین

خیفت قیافتو ببورند

دراقستم وبشخاردم یعنی چی؟

عاز نیزونم چیز بوایم

میمله یا نیمله

چیمدونم تو دِ

هورتولووییی

دندون قیرچموری

جوجه تیغی..کالی هم خربزه نرسیده

دادا جونیگِم

دندون گیش موریگ

اورسی؟؟؟؟؟؟؟؟

آروم هانیش؟؟

خیفتتو ببورن

گورسوزه

معانی کلمات را مرور کنید.کو لوندون-بل که-تمون- دولوو-مورغی-مجیمه-کولولی-تیمچه-سون جی-جیزقالی-بل که

مدبغ؟؟؟

اس هیش معنی داره خونوک

زردابش بزده بولا وگرنه هیش کارش نی ـ از بس تخمه کودو مرگی کرد

بَل بَلم نَلی بَلم نیملم بَلی 

چینه

ته پسینه؟

وخ برو دره دخترداییزتو هاکوو بل بیا

همچی ملم تو قپت کی ییکی از من بخوری ییکی از آستونه

ملت نیمله ملش نل

ور زیمین گرم بخوری کی اینقدر تو سرونیم سر خارم میکینی جوون

کسی میدونه لولنگ یعنی چی

کوکلیتیکام

سزنه ‌.سموری . جونگه .تنگس . اندا. قیرون . ورزن بکو. جوور. گنگ . توپه ی . غوزای . آفتوکشی . چارچو . کالی . دشمون . دامارو . انگار کن . پروم پروم . جول . حاجت . سوک . مورچونی . میموکه . زقوو. پال . 

از سو ی لیون او بیار وارخوریم معنی از کوزه یک لیوان اب بیار بخوربم

هانیش یه استونی واست بگم

بلید سبزیا هاتوسه

آتشگیر

به قایده شاهین کن

با سوقولمه میزنم تو دهنت

(قال قالیچییً= پرستو).(بادش کنیی= بادکنک)( پیسر= پشت سر)

قیرهوی

ازقضا

فیرتیخ

ترنگ

هِوش پِلا

مردا بیان حانیشن

اورسی(کفش)،قشقه،میزنم تو گیجی گت،هانیش،بل اونجو،

او او بیامده یا اینکه دندون قرش مری رو ببیدی

بِرو اون نیم(برو اون ور)،گوسفندارا ازطوله دَرکَرده(گوسفندارا از طویله بیرون کرده)،گِل ناش خفتی بِنداخته(گَردنش گردند بنداَنداخته)،سوک دووار(لبه ی دیوار)،ِاُگوشت( آب گوشت)،پَسنَموندهِ،هانیش پِلو بَخور،هَندونه،شو چِله،اِستِکون،جون زن مُرده،

شاقاسم‌بیابون

پویلین

دراقنم بیمیزی

سوسکه ی

او ننه وخیز دره در

هی اینارا نوربباره ب روح امواتتون مامانم فقط باهمسایه ها صحبت میکرد دیگ همه چی قدیم رفت حجبو حیا لهجه های ناز ادب اسالتها وووو

سینجوو

گنگوش

مِنو دِ نِنِم دِ هیمینجا بزاییده

کومور کیمین نه دییریز

خل جومیی

قارقاروچی

لولنگ؟؟

بادرنگ ؟؟؟

تیرکالگ

بره قدیفه واووچرخ کنا وردا بیار

تیکالی ماری

پالچوسینه

کلمه ٱونگن یعنی چی

ها بسقولیدی یا بشقاریدی؟

ال گوش با گوش ؟؟؟؟

هرکی مَلِت گزاش مَلِش بِزا هرکی مَلِت نزاش مَلِش نَزا 

آسدوم ، تنو ویز ، جول دمینه ، تندور ، سونه ، سر تندور ، خاکسر ، زو واله ،

چول لو ، غلاغ ، گنگوش، اک کی ، دُمبشکنِی ، سبزه قبا ، بانگیرِی،

دِلِی کُن

چوروكمه …هانيش تادي….

بشتی بروفتی هام من نگفتی

میخامتا نیملن

دندون غیریج موری =مارمولک

دی رو برتیم بولا منار مشد جومه هبدتا دندون ریگیش موری بیددیم. هامرا جعفر هیکی ده تا بکشتیم به جد فراد. ترجمه : دیروز رفتیم بالای منار مسجد جامع هفده عدد مارمولک دیدیم همراه جعفر هر کدام ده عدد کشتیم . به جد فرهاد .

حاج کُپُله ی

وخیزم

انجیگی نگی…تیکالیمار…بیلمه…

بوبا من اورسی یعنی بابا کفش نیخوام

با تشکر از همه عزیزانی که ما را یاری کردند 
منبع پیج اینستاگرام ساوه خبر