اطراق در شیراز و سرکرده شدن علی خان قاسملو

اطراق در شیراز و سرکرده شدن علی خان قاسملو

اطراق در شیراز و سرکرده شدن علی خان قاسملو


کریم خان علی خان قاسملو را سرکرده ایل شاهسون بغدادی می نماید و همراه قوای شاهسون می تازد طولی نمیکشد کریم خان اشرار و رقیبان را سرکوب و خود به تخت می نشیند اما نه به عنوان شاه بلکه به عنوان وکیل الرعایای مردم کریم خان علی خان قاسملو را آن چنان که قول داده بود به مقام می رساند و علی خان هم آن لیاقت را داشت که ترقی نماید تا به فرماندهی کل قوای کریم خان مفتخر گردد کریم خان با همراهی علی خان و با جسارت و لیاقت او اشرار را سرکوب و نابود ساخت.