این جاده ارزشمند است ؟!اینجا جاده معروف به بیات است.

این جاده ارزشمند است ؟!اینجا جاده معروف به بیات است.

این جاده ارزشمند است ؟!

اینجا جاده معروف به بیات است.
جاده‌ای از نوبران تا آخرین مرز نوبران ،گزلدره و سپس استان همدان…
در سالهای اخیر خیلی از اهالی کوهپایه نوبران و اصحاب رسانه از خرابی این جاده گفتند و نوشتند…
در روز جمعه ۱۳خرداد ۱۴۰۱ وقتی از سنگستان بسمت نوبران بر می گشتیم دهها بونکر سیمان و کامیون در این جاده تردد داشتند .
در گفتگو با یکی از مسؤلین ،ایشان گفتند ،قانونی برای منع تردد تریلی ها و کامیونهایی که بیش از حد مجاز بار زده اند و در این مسیر تردد می کنند وجود ندارد.
آیا فکر می کنید این جاده که تازه گی ها کمی روبه بهبودی رفته است.تاب آوری بار سنگین این کامیونها را که از همدان به اینجا تردد می کنند دارد؟!
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد ؟! و یا اینکه همه منتظر بمانند تا دوباره جاده از بین برود.؟!