بازدید نماینده ساوه و زرندیه از روند روکش آسفالت و بهسازی در جاده خرقان

بازدید نماینده ساوه و زرندیه از روند روکش آسفالت و بهسازی در جاده خرقان

بازدید نماینده ساوه و زرندیه از روند روکش آسفالت و بهسازی در جاده خرقان

🔹به همراه آقای مهری فرماندار شهرستان زرندیه، ریاست اداره راهداری آن شهرستان و ریاست شورای اسلامی بخش خرقان