دانلود اهنگ مجید مهدی لو| دانلود آهنگ  مجید مهدی لو من دینم یره یره 

دانلود اهنگ مجید مهدی لو| دانلود آهنگ  مجید مهدی لو من دینم یره یره 

دانلود اهنگ مجید مهدی لو

دانلود آهنگ  مجید مهدی لو من دینم یره یره 

دانلود آهنگ مجید مهدی لو گوز یاشیم سیله 

دانلود آهنگ مجید مهدی لو قاشلاری سرمه یاریم 

دانلود آهنگ شاد مجید مهدی لو 

دانلود آهنگ مجید مهدی لو من دیلیم قارا وار 

دانلود آهنگ مجید مهدی لو اورگیمده