تذکر ناصحانه
در پی عادت شدن محدودیت هایی‌برای‌برخی فعالان رسانه ای در محیط های کاری که ارتباطی به کار رسانه ای ندارد.

تذکر شفاف ،صریح و ناصحانه‌را برگزینید این برایتان‌بهتر است

متولیانی که بجای پرداختن به امور تخصصی محیط کاری در صدد ایجاد محدودیت با قانون سواری و حیله گری روبه صفتانه واستفاده از حربه زنگ زده تحریک دارند.

تاکید می کنم

برخی ترسوهای تحت تاثیر بدانند دست از حرکات مذبوحانه و ذلت بار بردارید بگذارید بماندهایم در سینه بماند.

ضمن آنکه متولیان هم در هر جا و مکانی حق ندارند به زیر مجموعه خود با توهین و تمایز برخورد کنندکاری کنید جبران متقابل را تسریع نکنید.

انتشارخبری مشابه آنچه فضای رسانه ای این روزها را فراگرفته رک به توسعه در مورد فعال رسانه ای دیگری در حال تحقق است که به همه اینگونه تفکرها و متولیان کاری ؛ تذکر می دهم ظاهرا باید فکر دیگر را برگزید.

سالهاست آرامش در اوج‌نقادی منصفانه را برگزیده ایم ولی ظاهرابرخی دوست دارند محیط کاری آرام تحت تاثیر بندگی اشان برای سیاستزده های سپیدارمنش با ظلم به فعالان رسانه ای باشد.

شاید زعم محیط کاری اینگونه تحت تاثیر باشد که به اصطلاح نوکر وخدمتگزار و در اصل دگرگونه باشد که بیش گفتن را ؛ در حال صلاح نمی دانم .

به راه برگردید فعالان رسانه ای را درک کنید و این برایتان بهتراست از شنبه روزی متنبه شده را انتظار است .

شنبه شما نگارش قلمم را برمی گزینیدکه ادب و تشکر وحرمت یا بی حرمتی وتنبه ..

وادامه …

محمدرضاعلیزاده
مدیرمسوول نشریه خورشید ساوه

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :