توئیت یک فعال رسانه ای ساوه : آیا سر لودر ها به سمت عمارت های مجلل کج می شود

توئیت یک فعال رسانه ای ساوه : آیا سر لودر ها به سمت عمارت های مجلل کج می شود

تذکر قانون اساسی یک فعال رسانه ای به مسوولین ساوجی در خصوص تبعیض در برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز