زالوی اقتصادی چیست

زالوی اقتصادی چیست

کار چاق کن زالوی اقتصاد؛ اسیراستعمارداخلی

وقتی حتی فردی یا نماینده ای که سرمایه گذاری خارجی یا داخلی می خواهند انجام دهدوقتی وارد بازار ایران می شود برخی بدنبال جذب سود هستندو برخی در داخل امکان سهل شدن مقدمات را می توانند انجام دهند که همان کار چاق کن ها هستندکه تا اینجای کار ضعف قوانین است که ریشه در موانع قوانین وموازی کاری هاست .
کارچاق کن ها وقتی کارشان از حد خارج می شود که این زالوهای کثیف شروع به مکیدن خون سرمایه گذار از طریق درصد ازگرفتن تسهیل وام ؛ وامکانات دیگر می کنندواین روند با توجه به مشکلات ونیاز سرمایه گذاران به تسهیلات با نرخ سود کمترگاها اجتناب ناپذیر می گردد.
گرفتن سود و درصدازسفارش برای گرفتن تسهیلات آنقدر رندانه صورت می گیرد که فقط یک راه برای دسترسی دارد و آن مانده پایان کار سالیانه یا چهارساله است والبته رندی های دیگر را هم باید اضافه کرد واز جمله بنام کردن سهام وملک بنام دیگران هم از جمله این فرارهاست .
اگر امکان شیشه ای بودن دریافتی منهای مانده آخر مسوولیت برای ناظران مشخص بود واز طرفی امکان دستیابی شفاف نظام ناظربرهر فرد ایرانی مثل بلاد مسلمانی مهیا بود امروز اینگونه اسیر یکه تازی تازه بدوران رسیده های چهل ساله نبودیم .
کارچاق کن های زالوصفت کثیف متاسفانه هنوز میدان داری می کنند و کمتر ردی از خود بجا می گذارند وتا زمانی که دستان کثیف اشان از هر نوع مسوولیتی قطع نگردد امکان ندارد اتفاق مهمی در عدالت محوری بیفتد.
آقازده های وارداتی در شهر ما …. از کجا آورده اند؟
حاشیه شهر رو به گسترش از جمله روبروی ترمینال ؟
صنایع وکارچاق کن کثیف تازه بدوران رسیده ؟
وبدنیست یادآوری این نکته که حرکت و صدای مورچه را بدلایلی انسان نمی شنوندولی این دلیلی بر نبود صدا نیست وشاید روزی عدالت این توانایی را پیدا کندکه صدای قانون را بشنود اگر بخواهد.