🔺انجام عملیات طعمه گذاری و امحای موش ها در ساوه

🔺انجام عملیات طعمه گذاری و امحای موش ها در ساوه

انجام عملیات طعمه گذاری و امحای موش ها در ساوه
شهروند گرامی با توجه به اینکه ریختن زباله در جوی‌ها منبع اصلی غذای موش ها رو تامین می‌کند و موجب ازدیاد جمعیت آن می شود از شما تقاضا داریم تا از این امر جدا خودداری کرده تا با این اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری را در اجرای فعالیت ها برای امحای حیوانات موذی یاری کنید