اجرای سرود سلام فرمانده با استقبال پرشور شهروندان در دریاچه ساوه

اجرای سرود سلام فرمانده با استقبال پرشور شهروندان در دریاچه ساوه

 

اجرای سرود سلام فرمانده با استقبال پرشور شهروندان در دریاچه ساوه