تقدیر مردم ساوه از نیروهای انتظامی با شاخه گل

تقدیر مردم ساوه از نیروهای انتظامی با شاخه گل

 

 

تقدیر مردم ساوه از صبوری و تلاش های نیروهای خدوم انتظامی در مراسم تظاهرات بر علیه هنجارشکنان