وقتی یک خبرنگار ساوجی کارگری را بارها تجربه کرده است

وقتی یک خبرنگار ساوجی کارگری را بارها تجربه کرده است

خبرنگار ساوجی از دغدغه کارگران میگوید 

بیمه های کارگری  من به دفعات کارگری را تجربه کرده ام و حس یک کارگر و مشقت هایی که متحمل می شود را درک می کنم .


کارگری ، شغلی که دائمی نیست. شغلی است که درآمد کافی ندارد . کارگر حس می کند در طبقه اجتماعی مناسبی قرار نگرفته است . کارگر حس می کند با او خوش رفتاری نمی شود و در نهایت یک کارگر دغدغه بیمه خود و خانواده اش را دارد .
متاسفانه آنچه از کارگران در تماس های متعدد با آنها می شنوم حاکی از عدم تخصیص سهمیه کافی برای بیمه کارگران ساختمانی در ساوه است .
بنظر می رسد باید سهمیه کافی برای کارگران ساوه ای گرفته شود و در کنار آن واحد بازرسی تامین اجتماعی بررسی کند که واقعا همه کسانی را که به اسم کارگران ساختمانی بیمه کرده اند ، کارگرند