لطفا در قبال آلودگی های ساوه بی تفاوت نباشیم! | مهدی فرقانی پور  

لطفا در قبال آلودگی های ساوه بی تفاوت نباشیم! | مهدی فرقانی پور  

آلودگی هوای ساوه

لطفا در قبال آلودگی های ساوه  بی تفاوت نباشیم!

حدود دو هفته از هفته هوای پاک میگذرد.هفته نمادین که میبایست یاد اور پاکی هوا برای تمام سال و سالهای زندگی ما باشد….


امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های محیط زیستی ، ضامن سلامتی جسمی و روحی همه مردم است.لطفا از کنار آلودگیها بی تفاوت رد نشده ، حساسیت داشته ، تذکر دهیم و اقدام و عمل برای رفع آن نماییم.

آلودگی ایجاد شده در تصویر که خوشبختانه با حضور بموقع آقای شیخ الاسلامی از کارکنان سازمان پسماند شهرداری ساوه و آتش نشانی ساوه مهارگردید…جای تقدیر و تشکر دارد.

مهدی فرقانی پور