سردار اشتری: هرکسی خودکشی یا سکته قلبی کرد، گردن نظام انداختند

سردار اشتری: هرکسی خودکشی یا سکته قلبی کرد، گردن نظام انداختند

سردار اشتری: هرکسی خودکشی یا سکته قلبی کرد، گردن نظام انداختند

 

سردار اشتری فرمانده کل انتظامی:

🔺طبق آمار تنها یک درصد از دانش‌آموزان کشور اقدام به اعتراض کردند.

🔺از ۱۱۰ هزار مدرسه در ۵۰ مدرسه اعتراضاتی روی داد.

🔺هر کسی که در این مدت خودکشی یا سکته قلبی کرده بود را به گردن نظام می‌انداختند./تسنیم