یوسف حیدری بخشدار نوبران با حضور  در شعبه شماره ۴  اخذ رای بخش نوبران   (تامین اجتماعی غرق آباد ) رای خود را به صندوق انداخت

یوسف حیدری بخشدار نوبران با حضور در شعبه شماره ۴ اخذ رای بخش نوبران (تامین اجتماعی غرق آباد ) رای خود را به صندوق انداخت

وسف حیدری بخشدار نوبران با حضور در شعبه شماره ۴ اخذ رای بخش نوبران (تامین اجتماعی غرق آباد ) رای خود را به صندوق انداخت