نتایج شمارش آراء نامزدهای ششمین دوره  انتخابات  شورای اسلامی شهر ساوه

نتایج شمارش آراء نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ساوه

نتایج شمارش آراء نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ساوه

آرای کاندیدای شورای شهر ساوه 

نتیجه انتخابات شورای شهر ساوه 

بدين وسيله به اطلاع کليه اهالى محترم شهر ساوه تابع شهرستان ساوه استان مرکزی ميرساند، با توجه به برگزاری
۱۴۰۰ ، نتايج شمارش آراء /۰۳/ انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸
نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر ساوه به ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد:
-۱ خانم سعيده محمودی نام پدرمحمدرضا دارای ۵۷۵۶ رأی
-۲ آقای سعيد کريمي نام پدرحسن دارای ۵۳۴۱ رأی
-۳ آقای يداله مظهر نام پدراکبر دارای ۵۱۹۰ رأی
-۴ آقای علي بسطام نام پدرغلامعلي دارای ۵۱۸۳ رأی
-۵ آقای احمد حاج اميني نام پدرمحمد ولى دارای ۴۷۶۴ رأی
-۶ آقای محسن فياضي نام پدرحسين دارای ۴۵۶۷ رأی
-۷ آقای سيدعباس اميني نام پدرسيداسداله دارای ۴۵۴۱ رأی
-۸ آقای مرتضي سعيدی نيك نام پدرمحمدرضا دارای ۴۴۲۰ رأی
-۹ خانم كبری طاهری نام پدراحمد دارای ۴۰۱۸ رأی
-۱۰ آقای حسين ناصری نام پدرحسنعلي دارای ۳۸۸۱ رأی
-۱۱ آقای محمدرضا خاکسار نام پدرحسن دارای ۳۷۷۱ رأی
-۱۲ آقای ناصر ملكي نام پدرقوچعلى دارای ۳۵۲۸ رأی
-۱۳ آقای عبداله سالمي نام پدرفضل الله دارای ۳۵۱۴ رأی
-۱۴ آقای كريم مدني نام پدراحمد دارای ۳۴۷۴ رأی
-۱۵ آقای احسان اشرفي نام پدرشريف دارای ۲۹۵۰ رأی

۱۶ خانم منيژه توانگر نام پدرحمزه دارای ۲۲۷۵ رأی
-۱۷ خانم مريم مظاهری نام پدراصغر دارای ۲۲۲۶ رأی
-۱۸ خانم عفت گل کار نام پدرعلي دارای ۲۱۴۲ رأی
-۱۹ آقای ابوالقاسم غيور نام پدرفرزندعلى دارای ۱۹۵۲ رأی
-۲۰ آقای سيدجلال الدين ابطحي نام پدرسيدتقي دارای ۱۸۶۳ رأی
-۲۱ خانم سيده محبوبه طباطبائي جعفری نام پدرسيد اسماعيل دارای ۱۸۱۵ رأی
-۲۲ آقای بهرام رحمتي نام پدرولى اله دارای ۱۷۹۶ رأی
-۲۳ آقای داود تاجيك نام پدرقنبرعلي دارای ۱۷۴۹ رأی
-۲۴ آقای سعيد روستائي نام پدربهرام دارای ۱۶۹۹ رأی
-۲۵ خانم معصومه بهمن نيا نام پدرعلى دارای ۱۶۹۱ رأی
-۲۶ خانم سيده فاطمه شيخ الاسلامي نام پدرسيد ضيا دارای ۱۶۸۲ رأی
-۲۷ خانم فاطمه رضائي نام پدراسماعيل دارای ۱۶۴۸ رأی
-۲۸ آقای رضا ميرزائي نام پدرمحمد دارای ۱۶۰۱ رأی
-۲۹ آقای مسعود پيروزارجمندی نام پدريحيي دارای ۱۴۵۴ رأی
-۳۰ آقای يدالله کرد نام پدررضا دارای ۱۳۹۴ رأی
-۳۱ آقای سيدعباس طباطبائي حسيني نام پدرسيدجمال دارای ۱۳۷۱ رأی
-۳۲ آقای ولي احمدی نام پدرذبيح اله دارای ۱۲۹۰ رأی
-۳۳ آقای عباس اشترخاني نام پدرکريم دارای ۱۲۱۱ رأی
-۳۴ آقای سيدحسين سپه سالار نام پدرسيد حسن دارای ۱۱۶۴ رأی
-۳۵ آقای آرش تجك نام پدرشعبانعلى دارای ۱۱۲۱ رأی
-۳۶ خانم شكوفه محمدی نام پدرغزبان دارای ۱۰۸۴ رأی
-۳۷ آقای ولي رجبي نام پدرفيروزعلي دارای ۸۶۵ رأی
-۳۸ آقای حميد ثلاث کريمي نام پدرمحمد ابراهيم دارای ۸۲۰ رأی
-۳۹ آقای جواد خادمي نام پدرعلي دارای ۸۱۳ رأی
-۴۰ آقای رسول قرباني نام پدرسمع اله دارای ۸۱۲ رأی
-۴۱ آقای سيدسجاد موسوی نام پدرسيدمحمدعلي دارای ۷۷۸ رأی
-۴۲ آقای علي ديل نام پدراسداله دارای ۶۳۵ رأی
-۴۳ خانم بهاره يعسوبي نام پدرعزت اله دارای ۶۲۳ رأی
-۴۴ آقای مهدی رحمتي نام پدرگنجعلي دارای ۵۶۸ رأی
-۴۵ آقای علي روشن نام پدرهمتعلي دارای ۵۶۷ رأی
-۴۶ آقای سيدعلي اكبر پرپوچي نام پدرسيدهاشم دارای ۵۵۹ رأی
-۴۷ آقای علي محمدی فر نام پدرشير محمد دارای ۵۴۱ رأی
-۴۸ خانم افسانه مرادی نام پدرابراهيم دارای ۵۴۱ رأی
-۴۹ خانم نرگس فروتن نام پدرسعيد دارای ۵۳۱ رأی
-۵۰ آقای سيدمهرداد شاهرخ نام پدرسيداحمد دارای ۵۳۰ رأی
-۵۱ آقای حميدرضا ورپائي نام پدرنجف علي دارای ۵۲۱ رأی
-۵۲ آقای سعيد محمودی نام پدرنصرت اله دارای ۵۰۲ رأی
-۵۳ خانم سكينه منصوری نام پدرشكور على دارای ۴۶۲ رأی

۵۴ آقای ابوالفضل جابری نام پدرعلى اصغر دارای ۴۵۳ رأی
-۵۵ آقای وحيد محمديان نام پدرعلي اصغر دارای ۴۴۴ رأی
-۵۶ آقای هادی علي ورديلو نام پدرمحمدحسين دارای ۴۰۹ رأی
-۵۷ آقای مهدی همداني نام پدررضا دارای ۳۹۱ رأی
-۵۸ آقای محمد زماني نام پدرنصراله دارای ۳۸۳ رأی
-۵۹ آقای محمدحسن فردوسي نام پدرامراله دارای ۳۷۰ رأی
-۶۰ آقای محسن عرب نام پدرغلامعلي دارای ۳۶۳ رأی
-۶۱ آقای احمد شكری نام پدرسيف اله دارای ۳۵۹ رأی
-۶۲ خانم افسانه عظيمي نام پدرعلي دارای ۳۲۷ رأی
-۶۳ آقای اكبر بيگلرتباربزرودپي نام پدرعبداله دارای ۳۱۱ رأی
-۶۴ آقای سيدحميد قوامي نام پدرسيدرضا دارای ۳۰۳ رأی
-۶۵ خانم صبا موحدی نيا نام پدرمحمدتقي دارای ۲۹۹ رأی
-۶۶ آقای اسمعيل اميرحسيني نام پدرقدرت اله دارای ۲۹۱ رأی
-۶۷ آقای اكبر رحماني نام پدربراتعلى دارای ۲۹۱ رأی
-۶۸ آقای حميد سهرابي نيا نام پدرنريمان دارای ۲۸۴ رأی
-۶۹ خانم رحيمه نوروزی نام پدرعزت اله دارای ۲۷۶ رأی
-۷۰ آقای سيدمجتبي جليليان نام پدرسيدهاشم دارای ۲۶۱ رأی
-۷۱ آقای مجيد جعفری نام پدرعلي دارای ۲۳۶ رأی
-۷۲ آقای سعيد رحيمي پور نام پدرعباس دارای ۲۳۴ رأی
-۷۳ آقای عليرضا غيرتمند نام پدرمحمدموسي دارای ۲۳۱ رأی
-۷۴ خانم منصوره ميرزائي نام پدروجيه الله دارای ۲۲۲ رأی
-۷۵ آقای ابراهيم گلزارفر نام پدرغلامحسين دارای ۲۱۶ رأی
-۷۶ خانم سميه خروش نام پدرابوالفضل دارای ۱۸۸ رأی
-۷۷ آقای پيمان اطاقي نام پدرهاشم دارای ۱۳۴ رأی
-۷۸ آقای ميرسهيل عدناني نام پدرسيدضياء دارای ۵۹ رأی
اينك در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده ۷۰ آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت دوروز هيأت اجرايى در محل فرمانداری آماده قبول شكايات انتخاباتى مى
باشد .
شكاياتى قابل رسيدگى خواهد بود که مشخصات شاکى يا شاکيان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار يا
سكونت و امضای شاکى يا شاکيان را داشته باشد .
فرماندار شهرستان ساوه
علي ميرزائي