حسین پرویزی مالک باشگاه خوشه طلایی ساوه در برنامه تلویزیونی همگام با ورزش شبکه آفتاب :

حسین پرویزی مالک باشگاه خوشه طلایی ساوه در برنامه تلویزیونی همگام با ورزش شبکه آفتاب :

حسین پرویزی مالک باشگاه خوشه طلایی ساوه در برنامه تلویزیونی همگام با ورزش شبکه آفتاب :

اگر تا ۴۸ ساعت آینده مسئولان و صنایع شهر #ساوه به کمک ما نیایند مجبور به فروش تیم هستیم.