نظری رئیس مجمع نمایندگان استاندار مرکزی در مراسم معارفه استاندار مرکزی:

نظری رئیس مجمع نمایندگان استاندار مرکزی در مراسم معارفه استاندار مرکزی:

نظری رئیس مجمع نمایندگان استاندار مرکزی در مراسم معارفه استاندار مرکزی:

◽️ مبارزه جدی با اژدهای هفت سر فساد مسئله جدی است که باید در دستور کار استاندار مرکزی قرار گیرد که این شایسستگی در استاندار جدید دیده می شود.

◽️ استاندار محترم در عزل و نصب‌ها از ظرفیت بومی استان مرکزی استفاده کند تا در کارسازی برای نیروهای جایگزین دچار مشکل نباشیم.