شاهسون بغدادی در دوران قاجار | آقا محمد خان قاجار و ایل شاهسون بغدادی

شاهسون بغدادی در دوران قاجار | آقا محمد خان قاجار و ایل شاهسون بغدادی

شاهسون بغدادی در دوران قاجار

آقا محمد خان قاجار و ایل شاهسون بغدادی:

کریم خان زند دار فانی را وداع گفت و آقا محمد خان سر به شورش و طغیان نهاد از شمال به سوی شیراز حرکت کرد در آن اوضاع آشفته نوروز علی خان فرصت مغتنم را برای رسیدن به هدف خود به دست آورد.
کاری را که علی خان در کلات کرده بود وی در شیراز می نماید و ندا سر می دهد ما میخواستیم به بغداد برویم نه به شیراز اکنون وقت رفتن است اوضاع شیراز آشفته است.
طایفه کوسه لر که به فرمان اوست و بخش لک نیز سر به فرمانش دارند فقط ممکن است بخش آرخلو به سرکردگی علی مراد خان فرزند علی خان مزاحم شوند ولی او با زیرکی آنچنان که علی خان در سپیده صبحی ایل را از کلات کوچاند و خود جلودار گردید نوروز علی خان نیز می جنبد و ایل را می کوچاند و خود با طایفه کوسه لر جلوداری را به عهده میگیرد از شیراز به سوی شمال حرکت می نمایند بخش آرخلو هم که ایل را در حال کوچ می بیند و تنهایی را به صلاح نمی داند با ایل همراه می شود.
درست هنگامی که آقا محمد خان با سپاهش از اصفهان به سوی شیراز در حرکت است تا لطفعلی خان زند را سرکوب نماید و حکومت زند را برچیند در منطقه ایزدخواست سپاه اقا محمد خان و ایل شاهسون بغدادی رودررو می شوند.