تجمع مردم ساوه در محکومیت نسل کشی رژیم صهیونسیتی

تجمع مردم ساوه در محکومیت نسل کشی رژیم صهیونسیتی