بند شاه عباسی ساوه | سد ساوه | عکس قدیمی سد ساوه

بند شاه عباسی ساوه | سد ساوه | عکس قدیمی سد ساوه

بند شاه عباسی ۱۴۰ سال قبل دوره قاجار

عکس از خانم مادام ژان دیوفوالا معمار فرانسوی

قبل از اینکه سد بتنی الغدیر ساخته شود سدی از گل و سنگ وجود داشت معروف به بند شاه عباسی که با ساختن سد جدید به زیر آب رفت